Swistar | GDPR - zásady ochrany os.údajů

Anketa

Plánujete v tomto roce investici do řezací – frézovací technologie?

Autorizovaný distributor XANITA

jvilaseca

GDPR - zásady ochrany os.údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, Swistar s.r.o.
IČ: 26765934
Josefa Kočího 1556/8
15300 Praha 512
Česká republika


(dále jen „my“ či „provozovatel“), provozovatelé webových stránek www.swistar.cz prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Na našich webových stránkách http://www.swistar.cz nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvíme jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Naše webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. 

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom: 

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být vaše osobní údaje předány; 
 • Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat; a 
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek, část „Registrace nového uživatele“, budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě.

 

Těmito údaji jsou zejména: 

Přihlašovací jméno*:

Heslo*:

Potvrďte heslo*:

Firemní a kontaktní údaje

Titul:

Jméno*:

Příjmení*:

 

Jméno Vaší firmy*:

Ulice a č.p.*:

Město*:

PSČ*:

Stát*:

 

IČ*:

DIČ:

 

Telefon:

Skype:

Mobil* :

E-mail*:


II. Účel zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje vyžadujeme v rámci možné spolupráce mezi námi a Vámi, a při realizaci vlastního, případně navazujícího, smluvního vztahu, a v tomto případě údaje, které nám poskytujete, použijeme:                                  

  1. abychom Vám mohli dodat objednané zboží;
  2. abychom Vás kontaktovali zpět a poskytnuli Vám informace, o které jste nás požádali a které směřují k případné vzájemné spolupráci;
  3. pro účely realizace smluvní spolupráce mezi námi a Vámi; 
  4. pro plnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
  5. za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

  Může dojít i ke zpracování jiných osobních údajů, tyto však budou zpracovávány pouze v případě udělení informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., písm. a) GDPR.

 

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já Jaroslav Kůrka, jednatel firmy osobně. 

Dále se může stát, že vaše osobní údaje můžeme předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro nás provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, správce skladu, přepravce Vámi objednaného zboží, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybíráme, a tito jsou vůči nám zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě my, naši obchodní partneři, ani žádný z našich subdodavatelů, neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas. 

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou je můžeme jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům; 
 2. právo na opravu; 
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“); 
 4. právo na omezení zpracování údajů; 
 5. právo vznést námitku proti zpracování; 
 6. právo na přenositelnost údajů; a 
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: kurkaj@swistar.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.). 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz znamená, že jsme povinni vymazat vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Praze, dne 25. 5. 2018

Zásady ochrany osobních údajů. , hlášení nevyžádané pošty

 

V košíku není žádné zboží

SWISTAR.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx